Regulamin Sklepu Cafe Saula

Korzystając z naszej strony, oglądając lub aktywnie używając witryny “Sklep Internetowy CafeSaula” akceptujesz zasady znajdujące się poniżej.

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich i zagranicznych producentów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju.
 5. Nabywca może kontaktować się z  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@gastromix.pl  oraz, pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Śląska 2 , 43-430 Skoczów  a także telefonicznie pod numerem tel: 604464954 lub 33 8534805  w godz. 9-17 w dni robocze(koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
§ 2. Strony transakcji, definicje
 1. Kupującym w sklepie internetowym CafeSaula, znajdującym się na stronie www.cafesaula.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest GASTROMIX II S.C.  z siedzibą w Harbutowicach  43-430 przy ul. Śląska 2,  nr REGON:072743156, nr NIP 548-23-42-232 , będąca właścicielem sklepu internetowego CafeSaula (www.cafesaula.pl),
 3. Klient– osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu CafeSaula  i koszt Nabywcy.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Kontakt ze sklepem CafeSaulaodbywa się przy użyciu poczty elektronicznej , telefonicznie, pod numerem 33-8534805  (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
 8. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym CafeSaula.
 9. Serwis –  kontakt  : serwis@gastromix.pl 
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 11. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Klient, są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. CafeSaula może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści::
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od CafeSaula oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. CafeSaula może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. CafeSaula może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez CafeSaula zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.
§ 4. Zamówienia
 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Przejdź do koszyka". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 20 000 PLN. 
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu CafeSaula. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu CafeSaula pocztą elektroniczną (lub telefonicznie) dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem CafeSaula. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep CafeSaula może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 60 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 6. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 7. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty zwrotu (transportu) ponosi nabywca (kupujący)
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie odbieramy zwrotu towarów wysłanych do nas  przesyłką  pobraniową!!!!

  Wprzypadku  stwierdzenia  używania lub uszkodzenia  zakupionych towarów ,odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy .

 8. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez CafeSaula oferta przestaje wiązać.
 9.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
§ 5. Realizacja zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej Sklep CafeSaula, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep CafeSaula może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia .
 6. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 7. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie CafeSaula , zazwyczaj nie przekracza 2-dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym poinformujemy zaraz po otrzymaniu zamówieniai;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 8. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep CafeSaula zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później JAK 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sklep CafeSaula zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 10. CafeSaula nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 11. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego z Punktu Odbioru Osobistego. 
 12. W przypadku gdy wystawiony towar posiada cenę "0" (zero) oznacza to że towar jest w tej chwili  niedostepny
§ 6. Sposób i termin zapłaty
 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego w dniu odbioru.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
§ 7. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@gastromix.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres GASTROMIX Harbutowice ŚLĄSKA 2 ,43-430 Skoczów
 4. CafeSaula niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem jest towar specjalnie sprowadzany lub produkowany   dla konkretnego zamówienia złożonego przez klienta
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar CafeSaula niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez CafeSaula, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: GASTROMIX II S.C. HARBUTOWICE , UL. ŚLĄSKA 2 430-430 SKOCZÓW
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej (dotyczy towarów zwracanych  na zasadach odstapienia od umowy do 14 dni
 9. CafeSaula, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. CafeSaula dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli CafeSaula nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. CafeSaula nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§ 8. Gwarancje i reklamacje
 1. CafeSaula ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane w sklepie CafeSaula posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 6. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać zeformularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 7. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie CafeSaula niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 8. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 9. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@gastromix.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 33-8534805
 10. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 11. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. CafeSaula  informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.

Dane Osobowe

Sklep internetowy  CafeSaula nie publikuje spisów naszych Klientów, nie udostępniamy oraz nie sprzedajemy ich danych. W takim samym stopniu dotyczy to adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami wypełniają jakikolwiek formularz na naszych stronach WWW.

Przykład dokumentu  odstapienia od  umowy
 
Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat :
GASTROMIX II S.C. 43-430 SKOCZÓW
HARBUTOWICE , ul. ŚLĄSKA 2
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : ................................................................................
Numer zamówienia w sklepie internetowym : ....................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : ....................................................................................
Adres konsumenta(-ów )
: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić środki :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................
Data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić

Korzystając z naszej strony, oglądając lub aktywnie używając witryny “Sklep Internetowy CafeSaula” akceptujesz zasady znajdujące się poniżej.

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich i zagranicznych producentów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju.
 5. Nabywca może kontaktować się z  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@gastromix.pl  oraz, pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Śląska 2 , 43-430 Skoczów  a także telefonicznie pod numerem tel: 604464954 lub 33 8534805  w godz. 9-17 w dni robocze(koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
§ 2. Strony transakcji, definicje
 1. Kupującym w sklepie internetowym CafeSaula, znajdującym się na stronie www.cafesaula.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest GASTROMIX II S.C.  z siedzibą w Harbutowicach  43-430 przy ul. Śląska 2,  nr REGON:072743156, nr NIP 548-23-42-232 , będąca właścicielem sklepu internetowego CafeSaula (www.cafesaula.pl),
 3. Klient– osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu CafeSaula  i koszt Nabywcy.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Kontakt ze sklepem CafeSaulaodbywa się przy użyciu poczty elektronicznej , telefonicznie, pod numerem 33-8534805  (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).
 8. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym CafeSaula.
 9. Serwis –  kontakt  : serwis@gastromix.pl 
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 11. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 12. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Klient, są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. CafeSaula może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści::
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od CafeSaula oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. CafeSaula może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. CafeSaula może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez CafeSaula zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.
§ 4. Zamówienia
 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Przejdź do koszyka". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 20 000 PLN. 
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu CafeSaula. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu CafeSaula pocztą elektroniczną (lub telefonicznie) dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem CafeSaula. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep CafeSaula może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 60 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 6. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 7. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty zwrotu (transportu) ponosi nabywca (kupujący)
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie odbieramy zwrotu towarów wysłanych do nas  przesyłką  pobraniową!!!!

  Wprzypadku  stwierdzenia  używania lub uszkodzenia  zakupionych towarów ,odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy .

 8. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez CafeSaula oferta przestaje wiązać.
 9.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
§ 5. Realizacja zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej Sklep CafeSaula, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep CafeSaula może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia .
 6. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 7. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie CafeSaula , zazwyczaj nie przekracza 2-dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym poinformujemy zaraz po otrzymaniu zamówieniai;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 8. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep CafeSaula zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później JAK 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sklep CafeSaula zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 10. CafeSaula nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 11. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego z Punktu Odbioru Osobistego. 
 12. W przypadku gdy wystawiony towar posiada cenę "0" (zero) oznacza to że towar jest w tej chwili  niedostepny
§ 6. Sposób i termin zapłaty
 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego w dniu odbioru.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
§ 7. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@gastromix.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres GASTROMIX Harbutowice ŚLĄSKA 2 ,43-430 Skoczów
 4. CafeSaula niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem jest towar specjalnie sprowadzany lub produkowany   dla konkretnego zamówienia złożonego przez klienta
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar CafeSaula niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez CafeSaula, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: GASTROMIX II S.C. HARBUTOWICE , UL. ŚLĄSKA 2 430-430 SKOCZÓW
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej (dotyczy towarów zwracanych  na zasadach odstapienia od umowy do 14 dni
 9. CafeSaula, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. CafeSaula dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli CafeSaula nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. CafeSaula nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§ 8. Gwarancje i reklamacje
 1. CafeSaula ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane w sklepie CafeSaula posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 6. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać zeformularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
 7. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie CafeSaula niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 8. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 9. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@gastromix.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 33-8534805
 10. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 11. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. CafeSaula  informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.

Dane Osobowe

Sklep internetowy  CafeSaula nie publikuje spisów naszych Klientów, nie udostępniamy oraz nie sprzedajemy ich danych. W takim samym stopniu dotyczy to adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami wypełniają jakikolwiek formularz na naszych stronach WWW.

Przykład dokumentu  odstapienia od  umowy
 
Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat :
GASTROMIX II S.C. 43-430 SKOCZÓW
HARBUTOWICE , ul. ŚLĄSKA 2
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : ................................................................................
Numer zamówienia w sklepie internetowym : ....................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : ....................................................................................
Adres konsumenta(-ów )
: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić środki :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................
Data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić